Hier is een voorbeeld van website onder houd contract

Voorbeeld WordPress onderhoudscontract​

Dit WordPress-onderhoudscontract (de “Overeenkomst”) wordt aangegaan tussen [Naam klant], met hoofdvestiging op [adres klant] (de “Klant”) en [naam dienstverlener], met hoofdvestiging op [Serviceprovideradres] (de “Serviceprovider”) vanaf [Overeenkomstdatum].

 

De partijen komen het volgende overeen:

 

1. Diensten

De serviceprovider zal WordPress-onderhoudsservices aan de klant leveren zoals uiteengezet in deze overeenkomst. Deze diensten omvatten, maar zijn niet beperkt tot, het volgende:

(a) Thema-updates, plug-ins en andere software installeren;
(b) Het maken van back-ups van de website;
(c) Fouten bij het oplossen van problemen;
(d) Systeemprestaties bewaken;
(e) Het verstrekken van beveiligingsupdates;
(f) Website-inhoud beheren.

 

2. Kosten

De Klant stemt ermee in de Dienstverlener [kosten] te betalen voor de diensten die onder deze Overeenkomst worden geleverd. Betaling vindt plaats op [maandelijkse/tweemaandelijkse/driemaandelijkse] basis.

 

3. Termijn

Deze Overeenkomst gaat in op de [Overeenkomstdatum] en blijft van kracht voor een periode van [Termijnduur].

 

4. Beëindiging

Elk van beide partijen kan deze Overeenkomst beëindigen na schriftelijke kennisgeving aan de andere partij.

 

5. Garanties

De Dienstverlener garandeert dat de onder deze Overeenkomst verleende diensten op professionele en tijdige wijze zullen worden uitgevoerd. De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies die voortvloeit uit het niet tijdig of niet op professionele wijze voltooien van de diensten.

 

6. Beperking van aansprakelijkheid

De Dienstverlener is niet aansprakelijk voor enige schade of verlies geleden door de Klant als gevolg van nalatigheid of schending van deze Overeenkomst door de Dienstverlener.

 

7. Toepasselijk recht

Deze overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de wetten van [de heersende jurisdictie].

 

TEN BLIJKE WAARVAN de partijen deze overeenkomst hebben uitgevoerd vanaf de dag en het jaar voor het eerst hierboven geschreven.

[Klantnaam]

[naam dienstverlener]